ЗА СЕКОЈ УЧИЛИШЕН ПРЕДМЕТ

НАГЛЕДНИ СРЕДСТВА
Тримакс e основан 2000 година во Скопје, Македонија. Од тогаш работи во областа на снабдување на градинките, училиштата и факултетите со нагледни средства, сензорни и дидактички материјали, опрема за училници и училишта. Станува збор за широка палета на производи како голем број на наставни модели, едукативни постери, географски и историски карти, хемикалии и лабораториско стакло, спортска опрема и помагала, училишни табли (бели, зелени, плутани, магнетни итн), интерактивни (смарт) табли, интерактивни панели  кои ја олеснуваат наставата и ја прават поинтересна и покреативна, како за учениците така и за наставниците и професорите. 

Дистрибуција на сите едукативни помагала и наставни средства до училиштата по предметите: 
Биологија, Физика, Хемија, Математика, Географија, Историја, Физичко, Училишна опрема, Одделенска настава, Англиски јазик, Музичко и Техничко образование.

За снабдување на бараните материјали од нивна нарачка па се до испорака, монтажа и обука, задолжени се тимот на Тримакс со повеќе од 40 вработени.